Metabolomics Registration Number (REGNO):37152
 
 
Metabolite name:Thiamine
Metabolite ID:ME294298
Other identifier type:
Other identifier value:
Retention index type:
Retention index value:
Quantitated m/z:265.1111
RefMet name:Thiamine
  logo